GDPR

GDPR

Съответствие на „Белла България“ с единните европейски нормативни изисквания, съгласно Регламент 2016/679 (Общ регламент за защитата на личните данни, GDPR)

„Белла България“ обработва лични данни на служители и контрагенти, предоставени с тяхно информирано съгласие, доброволно и недвусмислено изявено или лично, или чрез дейността на физическо или юридическо лице, което има изрични служебни или законови правомощия да обработва тези данни и да ги предоставя на „Белла България“.

Начин на контакт с „Белла България“ - http://www.bella.bg/контактен-център/

Начин на контакт с длъжностното лице по защита на данните на „Белла България“ – Илко Димитров, ръководител направление „Информационна сигурност“, gdpr@bella.bg

Категории лични данни, които се обработват от „Белла България“:

обикновени лични данни – имена, адрес, електронна поща, телефонен номер, IP адрес

единен граждански номер

специални лични данни – членство в синдикални организации; данни за здравословно състояние

данни от охранителни камери и системи за контрол на достъп.

Цели, за които се обработват личните данни от „Белла България“:

трудови отношения

производствена дейност

търговска дейност

счетоводство

маркетинг и реклама

правно-нормативна и контролна дейност

сигурност и охрана

други корпоративно или законово определени цели.

Срок на съхранението на данните – до 12 месеца след изтичането на законоустановените срокове за съхранение или до 12 месеца след отпадане на необходимостта по силата на целта на обработването на личните данни.

Субектите на личните данни могат да упражнят правата си за достъп, актуализиране,  коригиране, ограничаване на обработването или изтриването на данните като се свържат с длъжностното лице по защита на личните данни в „Белла България“ на горепосочения имейл. Длъжностното лице по защита на данните на „Белла България“ отговаря писмено на всички писма във връзка с упражняване на права от субектите на данните в едномесечен срок от получаването на писменото искане.

В „Белла България“ не се профилират данни и не се взимат автоматизирани решения.

„Белла България“ информира работниците и служителите, че се извършва видеонаблюдение на работното място и контрол на служебно предоставените средства за електронна комуникация и печат на работното място (интернет, централизиран принтинг, телефон, мобилен телефон) с цел предотвратяване на злоупотреби.