Бързи връзки:

Навигация:

Основни въпроси, които се задават от работодателя по време на интервю

По време на интервю с работодател в процеса на работа се установяват:

• Причините за прекратяване на предишните трудови договори;
• Защо иска да си смени работата и Работодателя към момента.
• Готовност и мотивация за предстоящата смяна.
• Мотивите, които са насочили кандидата да се интересува от конкретното работно място;
• Уменията да се излагат мисли, да се води разговор на професионалнa тема;
• Представите на кандидата по отношение на очакваната работа;
• Възможността на кандидата да посочи своите силни и слаби страни и да ги свърже с предишния си професионален опит и с новите изисквания;
• Начина на поведение.

По време на интервюто е вероятно да се задават следните групи въпроси:

Въпроси, свързани с проследяване на професионалния опит на кандидатите.

Тази група въпроси имат за цел да се прецени доколко натрупаният опит съответства на функциите на длъжността, за която се осъществява подбор.

Примерни въпроси:
1. Къде сте работили досега, какви длъжности сте заемали, с какви основни въпроси сте се занимавали?
2. Посочете основни проблеми,с които сте се срещали в работата. Какво най-много пречеше на дейността Ви? Как преодолявахте тези пречки?
3. Участвали ли сте в реализиране на промени, свързани с Вашата професионална дейност ? Бихте ли посочили конкретни примери за новости, които сте приложили в работата си?
4. Завършили ли сте курсове, свързани с повишаване на квалификацията? Ако "да", то с какво Ви бяха полезни те?
5. Какво от опита, натрупан досега, би Ви помогнало за успешно справяне със задълженията, които евентуално ще поемете?

В случаите, когато кандидатите нямат професионален опит, обикновено се задават аналогични въпроси, свърани с професионалното обучение.

Въпроси, свързани с теоретични и практически аспекти на длъжността.

Професионалните знания се проверяват чрез:

• Въпроси, свързани с основни теоретични познания, необходими за изпълняване на съответната длъжност.

• Интервю с "игра на роли" или т.нар. ситуационно интервю.

При прилагането на този метод на кандидата за работа се възлагат работни задачи, които той трябва да реши. След това се провежда разговор,чиято цел е да установи: как е изпълнена задачата, какъв е бил подхода, кои са факторите, които са повлияли да се вземесъответното решение.

Преценява се дали кандидатът ще успее да анализира зададената ситуация на базата на информацията, която му се предоставя и дали ще се ориентира към приемливо решение.

• Специализирани тестове.

Професионалните знания могат да се проверят и чрез серия от въпроси,на които са дадени и съответни верни и погрешни,подвеждащи отговори, сред които кандидатът да определи кой според него е правилния отговор.

Познавателно - мотивиращи въпроси.

С тази група въпроси се цели да се установят професионалните интереси и мотиви на кандидата и да се прецени дали неговите очаквания от новата работа съответстват на реалните изисквания на длъжността.

Примерни въпроси:
1. Какво разбирате под подходяща работа?
2. Какво от това,което сте работили до сега, най-много Ви допада? А какво не Ви допада?
3. Какво очаквате да Ви предложи новото работно място?
4. Какви трудности смятате,че бихте могли да срещнете, ако заемете длъжността, за която кандидатствате? Как биха могли да се преодолеете тези трудности?
5. В каква обстановка предпочитате да работите - ръководителят да Ви определя задачите, периодично да ги обсъжда с Вас и да Ви насочва; или той да Ви казва само какво трябва да бъде направено и след това да Ви оставя да го извършите по начин, който Вие сам решавате?

Въпроси, свързани с определени характеристики на личността.

Тази група въпроси имат за цел да се установят определени характеристики на личността като умение да се работи с хора, чувство за отговорност, самокритичност и др.

Примерни въпроси:
1. По какъв начин един ръководител би трябвало да създава делова и ползотворна атмосфера за работа на своите сътрудници?
2. Какво според Вас не би трябвало да върши един ръководител?
3. Какво бихте казали за колективите, в които сте работили досега? Какви бяха основните взаимоотношения?
4. Допускали ли сте грешки в своята работа? Конкретно бихте ли могли да посочите извършени от Вас грешки при изпълнение на досегашните Ви служебни задължения, от които сте извлекли някаква поука?
5. Бихте ли могли да дадете примери за конкретна критика,насочена към Вашата работа? А за злонамерена критика? Какво беше Вашето ответно поведение?

Провокационни въпроси.

Примерни въпроси:
1. Бихте ли имали нещо против, ако телефонираме на Вашия досегашен ръководител, за да искаме сведения за Вас?
2. Имате ли навика да критикувате ръководството?
3. Винаги ли изпълнявате веднага това, което Ви наредят?
4. Как реагирате, когато чуете слух от служебен характер?